1. Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ από 25-5-2018.


  Αγαπητοί γονείς και σπουδαστές,


  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PRIMERS η προστασία των προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών μας και των γονέων τους, είχε και έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό πάντοτε λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από το ίδιο το εκπαιδευτήριό μας, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.


  Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ). Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων.


  Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PRIMERS σας ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς της άσκησης του εκπαιδευτικού μας έργου γίνεται η αντίστοιχη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ορίζει η νομοθεσία και οι καλές εκπαιδευτικές πρακτικές (ονοματεπώνυμο σπουδαστή, βαθμολογία, απουσίες, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων για τους ανήλικους μαθητές μας, ΑΦΜ κλπ) καθώς και όσα εσείς μας γνωστοποιείτε και μας επιτρέπετε -μέσω της συγκατάθεσής σας- να χρησιμοποιούμε, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, ολοκληρωμένα, πολύπλευρα αλλά και με ασφάλεια, τόσο σε ότι αφορά τα μαθήματα αυτά καθ’ αυτά αλλά και την γενικότερη επικοινωνία και επαφή μας, εντός και εκτός του εκπαιδευτηρίου, όπως για παράδειγμα στις διάφορες εκδηλώσεις μας.


  Στο πλαίσιο αυτό και κυρίως στην ουσιαστική σημασία που έχει για τα PRIMERS από την πρώτη μέρα της ίδρυσής μας, ο σεβασμός και η προστασία της προσωπικότητας των σπουδαστών μας, οι οποίοι μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, λειτουργούμε και φυσικά θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε και με το νέο κανονισμό.


  Παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε.